доломит олборлолтын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл